VERGİ CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI (3)

                                 Vergi Dairesi, takdir komisyonu kararına istinaden 2017/12 dönemine ilişkin olarak adına tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı özel tüketim vergisinin 106,000,00 TL; Engelli Sağlık Kurulu'nun 22.03.2016 tarihli raporuna göre %92 oranında engelli olduğu, trafik ekiplerince aracın amacı dışında kullanıldığına ilişkin olarak düzenlenen tutanak esas alınarak yapılan tarhiyatın haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek müvekkil aleyhine Vergi Dairesince düzenlenen 106,000,00 TL lik vergi cezasının KALDIRILMASI için açmış olduğumuz dava da Yerel Mahkemece davamız KABUL edilerek VERGİ CEZASININ KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Yerel Mahkemenin gerekçeli kararı aşağıda gösterilmiştir. Sevgili okuyucularımız ve meslektaşlarımız yararlanabilirler. Sevgilerle....

 

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2019/299 Esas
KARAR NO : 2019/573 Karar

DAVACI :  HÜSEYİN Ç.........I
VEKİLİ : AV. ÖMER FARUK ARDIÇ
İsmetpaşa Mah. 36010 Sok. Gülpak 2Apt. K.3 No:5
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

DAVALI : K.MARAŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ : AV. Z...... .........
Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosu ......../K.MARAŞ

 

DAVANIN ÖZETİ :Davacı tarafından, 08.05.2019 tarih ve 214 sayılı takdir komisyonu kararına istinaden 2017/12 dönemine ilişkin olarak adına tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı özel tüketim vergisinin; Engelli Sağlık Kurulu'nun 22.03.2016 tarihli raporuna göre %92 oranında engelli olduğu, davacı adına özel tüketim vergisinden muaf olarak alınan aracın kullanılması için ailede ehliyeti olan kimse olmadığından Murat T.....'a aracı kullanma ve diğer yetkilere ilişkin olarak vekaletname verildiği, trafik ekiplerince aracın amacı dışında kullanıldığına ilişkin olarak düzenlenen tutanak esas alınarak yapılan tarhiyatın haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Beşiri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği polis ekipleri tarafından 12.04.2019 tarihinde tutulan tutanakla 09 HU 772 plakalı aracın engelli aracı olduğu ve Aleyna Çınaklı adına kayıtlı olduğu, araç sürücüsünün Bayram T...... olduğu, abisi Murat'ın aracı kullanmaya yetkisi olduğu, polis ekiplerince aracın engelli davacı için kullanılmadığının tespit edildiği, Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce takdir komisyonuna sevk edildiği, 08.05.2019 tarih ve 214 sayılı takdir komisyonu kararı ile 106.991,53-TL matrah takdir edildiği, davacı adına vergi ziyaı cezalı özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılarak 18.05.2019 tarihinde tebliğ edildiği, yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi'nce, duruşma için önceden belirlenen 08/11/2019 tarihinde ve saat 10:00'da vergi mahkemesi duruşma salonunda toplanıldı. Davacı vekili Av. Ömer Faruk Ardıç ile davalı idarenin vekili Av. G.......'ın geldiği görülerek açık olarak başlanan duruşmada taraf vekillerine usulüne uygun söz verildikten ve dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından 08.05.2019 tarih ve 214 sayılı takdir komisyonu kararına istinaden 2017/12 dönemine ilişkin olarak adına tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı özel tüketim vergisinin kaldırılması istemiyle açılmıştır.


213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinin (B) fıkrasında; vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, gerçek mahiyetin, yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia edene ait olduğu düzenlenmiş, 30. maddesinde; resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmış, maddenin vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı halleri düzenleyen bentleri arasında sayılan defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması ve de tutulması zorunlu olan defterlerin ve verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halleri re'sen tarh sebebi olarak öngörülmüş, aynı Kanun'un 134. maddesinde ise; vergi incelemesinden maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, saptanması ve sağlanması olduğu, aynı Kanun'un 341. maddesinde vergi ziyaı tanımlandıktan sonra 344. maddesinin 1. fıkrasında; 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği, 2. fıkrasında ise; vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu cezanın üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı kurala bağlanmıştır.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun "Diğer İstisnalar" başlıklı 7. maddesinin 2. bendinde; (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.


Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nin 1.5. Ortak Hususlar başlığı altında; engelli kişinin aracı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde sürekli olarak istifadesine sunulmuş olmasının gerektiği, taşıtın zorunlu sebepler dışında, engelli tarafından bizzat kullanılmadığının veya engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde istisna şartlarının ihlal edildiğinin kabul edileceği, ve ilk iktisapta ödenmeyen özel tüketim vergisinin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranacağı hükmüne yer verilmiştir.


Dava dosyasının incelenmesinden; adına 22.03.2016 tarihli özürlü sağlık kurulu raporu ile %92 oranında sürekli olarak engelli olduğuna dair rapor bulunan davacı küçük adına 09 HU 772 plakalı 2017 model Volkswagen Passat marka aracın 19.12.2017 tarihli fatura ile özel tüketim vergisinden muaf olarak satın alındığı ve davacı adına 25.12.2017 tarihinde adına tescil edildiği, anılan engelli aracı için Aydın 2. Noterliği'nce düzenlenen 03.01.2018 tarih ve 00153 yevmiye no'lu vekaletnameyle aracı kullanmak ve belirtilen diğer işleri yapmak üzere (muayene, teslim, plaka almak, kayıt ve tescil vs.) Murat Toprak'ın yetkilendirildiği, Beşiri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği Polis Ekiplerince yapılan uygulama sırasında 12.04.2019 tarihinde tutulan tutanakla; 09 HU 772 plakalı araç içerisinde üç kişinin bulunduğu, sürücüsünün Bayram T.... olduğu, Bayram T.....'ın aracın engelli aracı olduğu ve dayısının kızı olan Aleyna Ç.... adına kayıtlı olduğu, aracı kullanmak üzere abisi Murat T..... adına düzenlenmiş vekaletnameleri bulunduğunu beyan ettiği, yapılan bilgilendirmeden sonra aracın yetkili Murat T.....'a teslim edildiği, 09 HU 772 plakalı aracın engelli kişi için kullanılmadığı, asıl amacının dışında kullanıldığının tespit edildiği, durumun Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine davacının takdir komisyonuna sevk edildiği, 08.05.2019 tarih ve 214 sayılı takdir komisyonu kararı uyarınca engelli aracı olarak tescil edilen davacıya ait 09 HU 772 plakalı aracın amacı dışında kullanıldığından bahisle 106.991,53-TL matrah takdir edildiği, anılan takdir komisyonu kararına istinaden bir kat vergi ziyaı cezalı özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılarak davacı adına 09.05.2019 tarih ve 2019050913a....03 sayılı vergi/ceza ihbarnamesinin düzenlenerek davacıya 18.05.2019 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, kaldırılması istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Olayda, mevzuat hükümlerinden de anlaşıldığı üzere, engelli şahsın muafiyet hükümleri çerçevesinde aldığı aracı bizzat kullanamaması halinde sürekli olarak istifadesine sunulmuş olmasının gerektiği, engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde istisna şartlarının ihlal edildiğinin kabul edileceği ve ilk iktisapta ödenmeyen özel tüketim vergisinin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranacağı, somut olayda ise yapılan tarhiyatın dayanağının Trafik Denetleme Büro Amirliği Polis Ekiplerince yapılan uygulama sırasında tutulan 12.04.2019 tarihli tutanak olduğu, başkaca bir tespit ya da tutanağın mevcut olmadığı, bu haliyle taşıtın bariz şekilde engellinin istifadesine sunulmadığına dair yeterli araştırma ve somut tespitin yapılmadığı, süreklilik gösterecek şekilde başkaları tarafından kullanıldığının yeterli araştırma ve tespitle ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır.


Bu durumda 08.05.2019 tarih ve 214 sayılı takdir komisyonu kararına istinaden davacı adına tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı özel tüketim vergisinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne, davacı adına tarh edilen dava konusu bir kat vergi ziyaı cezalı özel tüketim vergisinin kaldırılmasına, aşağıda dökümü yapılan 142,90-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.962,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 08/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.