Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava (3)

Devre Tatil Sözleşmesinde 14 gün içinde Tüketicilerin Herhangi Bir Ücret Ödemeksizin Sözleşmeden Cayma Hakkı Vardır.

Devre tatil sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 50. Maddesinde düzenlenmiş yine buna ilişkin Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Yönetmeliği’nde de detayları belirtilmiştir. Tüketicilerin devre tatil sözleşmelerini 14 gün içinde hiçbir gerekse göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart ödemeden fesih hakkı bulunmaktadır. Tüketiciye ön bilgilendirme formunun verilmemesi sözleşmenin tüketiciye teslim edilmemesi gibi durumlarda süre başlamayacak olup bu hak her halde 1 yıl sonra sona erecektir. Yani tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren başlayacak 14 günlük süre mevcut olup bu süre de 1 yılla sınırlandırılmıştır.

           Müvekkilin almış olduğu devre mülk için borcun yarısı ödenmiş, geriye kalan ödenemediğinden müvekkil icra tehdidi altındayken devremülk sözleşmesinin iptali için ve müvekkilce verilen senetlerin iadesi için açmış olduğumuz davamızda davayı kazanarak yargılama sırasında davalı davayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Örnek yerel mahkeme kararını aşağıda göstererek Sevgili okuyucularımız ve meslektaşlarımız yararlanabilir. Sevgilerle....

 

YEREL MAHKEME GEREKÇELİ KARARI

DAVACI : TÜRKAN ......./ KAHRAMANMARAŞ
VEKİLİ : Av. ÖMER FARUK ARDIÇ - İsmetpaşa Mahallesi 36010.Sokak Gülpak 2 Apt. Kat:3 No:5 46100 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
DAVALI : E........ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 


DAVA : Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
DAVA TARİHİ : 15/11/2018
KARAR TARİHİ : 18/01/2019
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 31/01/2019

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili tarafından açılan davada; Davacı ile davalı arasında 20/04/2013 tarihinde, davalıya ait tesislerde bulunan .............5 parseller üzerinde 5.Blok, 4. Kat, 542 numaralı daire numaralı devre mülk ile ilgili olarak Devre Mülk Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı, sözleşme uyarınca sözleşme bedelinden 5.150,00-TL'nin davalı şirkete ödendiği, 24/10/2018 tarihinde davalı şirkete Kahramanmaraş 5. Noterliğinin 20827 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile yapılan sözleşmenin resmi şekilde yapılmaması, davacıya vaad edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle devre mülk sözleşmesinin feshedildiği, ödenen bedelin iadesini içeren ihtarname keşide edildiği, 31/10/2018 tarihinde davalı şirket tarafından ihtarnamenin tebliğ alınmış olmasına rağmen cevap verilmediği gibi bir ödeme de yapılmadığı, davacıya ait bonoların da iade edilmediği, davalı şirket tarafından devre mülkün sözleşme tarihinde itibaren 30 içinde teslim edileceğinin söylendiği ancak devre mülkün halen inşaat aşamasında dahi olmadığı, yapılan sözleşmenin yasal şartları taşımadığı, sözleşmenin noterlikçe düzenleme şeklinde yapılması veya tapu memuru önünde tapu senedi düzenlenerek yapılmadığı gerektiği, bu nedenle toplam ödenen 5.038,00-TL'nin işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 28/04/2013 tarihli 2.000-TL, bedelli bononun, 28/05/2013 ödeme tarihli 4.150,00-TL bedelli bononun, 28/06/2013 ödeme tarihli 4.150,00-TL bedelli bonoların davacıya iadesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir .


DAVAYA CEVAP :
Davalı adına çıkarılan tebligatın usulüne uygun olarak tebliğ edildiği davalı vekili tarafından verilen cevapta; Davacının sözleşmesinin feshi talebini, sözleşmeden dolayı borçlu olmadığının tespiti talebini ve bonoların davacıya iptal edilerek iadesini, davacının ödediğini belirttiği 5.150,00-TL bedelin iade talebini dava tarihinde itibaren faizi ile birlikte kabul ettikleri bildirmiştir.


DELİLLER :
1-Taraflar arasında imzalanan sözleşme suretleri .
2-Dosyada mevcut bilgi ve belgeler .


DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
Somut olayda; taraflar arasında 20/04/2013 tarihli devre mülk satış vaadi sözleşmesinin imzalandığı, taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “SÖZLEŞME KONUSU” başlıklı 2. maddesinde 'İş bu sözleşmenin konusu; satıcı mülkiyetindeki .....5 parseller üzerinde kayıtlı bulunan arsa üzerinde inşa edilecek “E............İ” tesisinde yer alan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen mesken olarak kullanma tahsisli devre mülk olarak satışı ve tapu devrinin şartları ve şeklinin düzenlenmesidir.' şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri, davalının davayı da kabul ettiği anlaşıldığından sözleşmenin geçersizliğinin tespitine ve geçersiz sözleşme nedeniyle Davalı elindeki 28/04/2013 vade tarihli 2.000.-TL, 28/05/2013 vade tarihli 4.150.-TL, 28/06/2013 vade tarihli 4.150.-TL, bedelli senetlerin davacıya iadesine, davacının davalıya ödemiş olduğu 2.000.-TL nin 03/05/2013, 100.-TL nin 05/05/2014, 650.-TL nin 31/05/2017, 1.000.-TL nin 22/08/2017, 400.-TL nin 30/10/2017, 500.-TL nin 31/01/2018, 500.-TL nin 25/04/2018 tarihinden, 158,39.-TL ihtarname masrafının 15/11/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya veirlmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.


HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :
1-Davanın KABULÜNE ; Davacı TÜRKAN A.... ile davalı E..... TİC. A.Ş. Arasında düzenlenen 20/04/2013 tarih, 5764 nolu devremülk satış vadi sözleşmesi başlıklı sözleşmenin tüm hüküm ve sonuçları ile GEÇERSİZLİĞİNE, bu sözleşmeden dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının TESPİTİNE,
2-Davalı elindeki 28/04/2013 vade tarihli 2.000.-TL, 28/05/2013 vade tarihli 4.150.-TL, 28/06/2013 vade tarihli 4.150.-TL, bedelli senetlerin davacıya iadesine,
3-2.000.-TL nin 03/05/2013, 100.-TL nin 05/05/2014, 650.-TL nin 31/05/2017, 1.000.-TL nin 22/08/2017, 400.-TL nin 30/10/2017, 500.-TL nin 31/01/2018, 500.-TL nin 25/04/2018 tarihin, 158,39.-TL nin 15/11/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Alınması gerekli 362,616-TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına ,
5- Tebligat ve posta masrafı toplamından oluşan 28-TL 'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ,
6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 1.362.-TL vekalet ücretinin davalı Erzin A.Ş. den tahsili edilerek davacıya verilmesine,
7-Yatırılan gider avansından varsa kullanılmayan kısmın HMK'nın 333. maddesi gereğince yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgilisine iadesine,
Mahkememizce verilen bu karara karşı kararın usulen taraflardan her birine tebliğ edilidği tarihten itibaren 2 Hafta içerisinde mahkememize yada başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Bölge Adliye Mahkesine İstinaf Yasa Yoluna başvurulabileceğine dair davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/01/2019