Boşanma Hukuku

“Medeni hukuk” kavramı, oldukça genel bir mefhumu ve hukuktaki en temel faaliyet ayrımlarından birini ifade etmektedir. Hukuk, “kamu hukuku” ve “medeni (özel) hukuk” olarak iki kısımda incelenmektedir. Özel hukukun inceleme alanı, bireyler arasındaki “bireysel” ilişkiler nezdinde toplanmaktadır.

Medeni hukuk, bireyler arasındaki özel ilişkileri düzenleyen tüm hukuk dallarını ifade eden genel bir kavramdır. Bu kavram, şu hukuk dallarını içermektedir:

  • Miras hukuku: Miras hukuku, genel olarak “ölüm sonrasında, ölenin malvarlığı değerlerinin mirasçılar arasında paylaştırılması hukuku” olarak tarif edilmektedir.
  • Borçlar hukuku: Taraflar arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.
  • Sözleşmeler hukuku: Kişiler arasında akdedilmiş sözleşmelerin geçerliliğini, hangi borçları doğuracağını ve buna ilişkin hususları düzenleyen hukuk dalıdır.
  • Kişiler hukuku: Kişinin “tam ehliyetli” sayılıp sayılmayacağına, hangi hukuk işlemleri tek başına yapabilip yapamayacağına ilişkin hususları ifade eder.
  • Aile hukuku : Aile hukuku; evliliğe, boşanmaya, nişanlılığa, nişanlanmanın bozulması durumunda talep edilebilecek tazminatlara, evlilik içi mal rejimlerine, eşler arasındaki hukuksal uyuşmazlıkların çözümlerine ilişkin hükümler içeren hukuk dalıdır.
  • Kısıtlılık altına alma, ehliyet durumları, vesayet ilişkileri
  • Eşya hukuku (menkul ve gayrımenkul hukuk dalları, taşınır ve taşınmaz mülkiyetleri vs.)
  • Kısmen iş hukuku (işçi işveren ilişkileri, kıdem ve ihbar tazminatları, işe iade davaları)
  • Kısmen icra hukuku (alacağını tahsil edemeyen alacaklının icra dairesi marifetiyle alacağını tahsil etmesi ve buna ilişkin tüm haciz/satış prosedürleri)

Görüldüğü gibi medeni hukuk, yukarıda sayılan tüm bu hukuk dallarını kapsayan geniş bir faaliyet alanını ifade etmektedir. Ancak tümünün özünde aynı ortak payda yatmaktadır: Yukarıda sayılan tüm hukuk dalları, bireylerin kendi aralarında yaşadıkları uyuşmazlıkların hukuk nezdinde çözümüne ilişkindir. Görüleceği üzere, bu hukuk dallarının hiçbirinin çözdüğü uyuşmazlığın taraflarından biri “kamu” değildir. Yani, uyuşmazlığın taraflarından biri “devlet” değildir. Bu sebeple bu yargılamalar ceza, idare ya da vergi mahkemelerinde değil, doğrudan doğruya hukuk ya da aile veya sulh mahkemelerinde çözülür.

Medeni Hukuk Alanlarında Avukat İle Birlikte Çalışmanın Önemi

Belirtmek gerekir ki, avukatlar her şeyden önce bir “hukuk uzmanı” olma niteliği taşır. Bu uzmanlık, 4 yıllık bir hukuk fakültesi eğitiminden geçmelerinin ve staj dönemlerinin bir eseridir. Oldukça yoğun ve karmaşık bir eğitim sürecinden geçen hukukçular, hukuk fakültelerinde tek bir amaç için eğitilir: Adaletin tesisini sağlamak.

Bu amaç basit gibi gözükse de, sözünü ettiğimiz amaca ulaşılmasını sağlayacak olan yasalar, son derece karmaşık bir yapıya dayanılarak inşa edilmiştir. Bu nedenle, hak arama çabasının başarıyla sonuçlanması, gerçekten de büyük bir çabayı ve örgün bir hukuk ağının içerisinde doğru yolu bulabilmeyi gerekmektedir. Bu nedenle, bu çabanın bir “uzman” ile birlikte sarf edilmesi gerekir. Aksi durumda, küçük ayrıntılar hak kayıpları yaşanmasına sebep olabilir.

Medeni hukuk alanları, hak kaybı yaşamanın çok sık görüldüğü hukuk dallarındandır. Bu sebeple, hukuk uzmanlığı bulunmayan kimselerin tek başına hareket etmeleri önerilmemekte, mutlaka bir avukat desteğinin gerektiği belirtilmektedir. Zira, yasal sürelerin takibi, medeni hukuktan kayanaklanan özellikleri haiz karmaşık süreçlerle işleyen hukuk davalarının, kendine özgü usul işlemlerinin yerine getirilmesi son derece önemlidir. Bu takibin, medeni hukuk alanlarında çalışan bir hukukçu tarafından yapılması gerekmektedir.

 

Müvekkillerimiz Ne Diyor ?