Emin Hukuk Bürosu Hakkında

Kahramanmaraş’ta kurulu bulunan Emin Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere, kurumlara ve bireylere hukukun birçok alanında, talebe göre Türkçe veya İngilizce dillerinde hukuki hizmet sunmakta olan dinamik bir hukuk bürosudur. Devamını Okuyun...

Davalar Hakkında Bize Danışabilirsiniz

“Size doğru ve gizli bir değerlendirme sağlayabiliriz”.

İletişim Numarası : 0542 346 09 46

Çalışma Alanlarımız

Bu yazıda, ceza hukukunun hukuksal tanımı yapılmış, suçlar ve cezalar ile ulaşılmak istenen amacın izahı yapılmış ve ceza hukukunun/suç teorisinin temel kavramlarından olan “manevi unsur” açıklanmıştır. Manevi unsurun açıklanması için, “kast” ve “taksir” mefhumlarının tanımlamalarından yararlanılmıştır. Bununla beraber, suçun oluşumunun ardından takip edilmesi gereken süreçten söz edilmiştir.

Ceza Hukuku Detaylı Bilgi

Bu yazıda, iş hukukunun doktrinel tanımı yapılmış, iş hukukunun kapsamı alanına giren davalardan söz edilmiştir. İşçilik alacaklarının neyi ifade ettiği, kıdem ve ihbar tazminatları, işe iade davaları ve ulusal bayram genel tatil ücretleri, yıllık izin gibi hususlar hakkında genel hatlarda bilgi verilmiştir. İş akdinin geçerli olmayan fesih yoluyla sona erdirilmesi durumunda işverenin aleyhine açılacak işe iade davalarının ve bunların açılması için gereken şartların üzerinde ayrıca durulmuştur.

İş Hukuku Detaylı Bilgi

İcra hukuku, alacaklının borçludan alacağını tahsil edemediği hallerde, devreye icra organlarını sokmak suretiyle alacağını tahsil ettiği hukuk dalıdır. “Zorlamalar” hukuku olarak da bilinen icra hukukunun en önemli özelliği, “cebri” olmasıdır. İcra organlarının harekete geçirilmesi için mutlaka bir mahkeme kararına gerek yoktur. İlam (mahkeme kararı) olmaksızın icra organlarına başvurmak da mümkündür. Bu başvuru türüne ilamsız icra denir. Bu yazıda, icra hukuku tanımlanmış, faaliyet alanlarının kapsamından söz edilmiş ve icra yollarının temel ayrımı yapılmıştır.

İcra Hukuku Detaylı Bilgi

Gayrimenkul (taşınmaz) hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun 704’üncü maddesinde sayılan taşınmaz mal türleri başta olmak üzere, bu tarif kapsamında yer alan taşınmaz malların mülkiyetlerine ve diğer ayni haklarına (sınırlı ayni haklar dahil olmak üzere) ilişkin kuralların yer aldığı hukuk dalıdır. Bu yazıda, gayrimenkul hukukunda sık rastlanan dava türlerinden söz edilmiş ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamından, bu mülkiyetin hangi davalarla korunacağından bahsedilmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Detaylı Bilgi

Miras hukuku, mirasbırakan müteveffanın malvarlığı değerlerinin mirasçılar arasında nasıl ve hangi paylaşım kurallarına tabi olarak paylaşılacağını, mirasçıların mirasbırakan adına açabilecekleri davaları ya da mirasbırakanın hangi mirasçılarına ne kadar malvarlığı değeri bırakabileceğine ilişkin kuralları içermekte olan hukuk dalıdır. Bununla beraber miras, mirasçılara aynı zamanda mirasbırakanın yaşarken borçlusu olduğu borç ilişkilerini de bırakmaktadır. Hangi mirasçının ne oranda bu borçlardan sorumlu olduğu hususu da miras hukukunun ilgi alanına girmektedir. Bu yazıda, sözü edilen işbu hususlara ilişkin genel açıklamalarda bulunulmuştur.

Miras Detaylı Bilgi

Herhangi bir olay sebebiyle meydana gelen zarar, eğer bir veya daha fazla kişinin kusuruna dayandırılabiliyorsa (illiyet ilişkisi varsa) tazminat hukuku uygulama alanı bulur. Zarara uğrayan, uğradığı zararı, türünü ve miktarını ispat etmek kaydıyla, zarara neden olan kimseden maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, eşyaya ya da bedensel bütünlüğe gelen somut zararların tazminini konu edinirken; manevi tazminatın konusu manevi bütünlüğün bozulmasına, kişinin iç dünyasında yaşanan acı ve ıstıraplar nedeniyle doğan zararın giderilmesine ilişkindir. Bu yazıda, tazminat hukukunun genel esaslarından söz edilmiştir.

Tazminat Hukuku Detaylı Bilgi

Medeni hukuk, hukuktaki temel ayrım noktası olan kamu-özel ayrımında, “özel” sınıfını oluşturan bir “genel hukuk alanı” adıdır. Buna göre medeni hukuk, bireyler arasındaki temel ilişkileri inceler. Bu ilişkide kamuya yer yoktur. Kamunun yer aldığı özel hukuk ilişkileri de medeni hukukun kapsamı dahilinde olsa da, kamusal nitelik arz eden uyuşmazlıklar medeni hukukun konusuna girmez. Bu yazıda, hukuktaki temel ayrımdan, “kamu-özel (medeni)” ayrımından söz edilmiştir. Özel hukukun kapsamına giren diğer hukuk dallarından kabaca söz edildikten sonra, bu hukuk dallarının önemli hatları üzerinde kısa açıklamalar yapılmıştır.

Medeni Hukuk Detaylı Bilgi

Müvekkillerimiz Ne Diyor ?

Image

Bizden Danışmanlık İsteyin

Son Blog Yazılarımız