KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU (3)

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

A. Genel Olarak

Kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu, salt huzu amacıyla bir kımseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması yada aynı amaçla hukuka aykın başka bır davranışta bulunulmasıdır (TCY m. 123) Bu suçun hukuksal konusunu “kişilerin ruhsal bütünlüğü (ruhsal huzur ıçınde yaşamak hakkı) oluşturmaktadır.B. Suçun Unsurları

1. Suçun Maddi Unsurları

Bu suç, genel bir suçtur; herhangi bir kişi fail olabilir. Mağdur bakmundan da özel bir sıfat aranmamaktadır.

lı. Suçun maddi konusu

Suçun maddi konusu huzur ve sükünu bozulan kişidir.

C. Eylem
Kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun hareket öğesini, bir kimseye ısrarla; “telefon edilmesi" gürültü yapılmasıya da 'aynı amaçla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması oluşturmaktadır. Suçun oluşabilmesi için seçimlik hareketlerden birinin bir kez yapılması yeterli olmayıp “ısrarla” yapılması gerekir. Örneğin bir bayanı rahatsız etmek için her gece telefonla aranması ya da oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak öteberi çalarak gürültü yapılması gibi. Kasten yaralama ve cebir suçlarından farklı olarak bu suçla cezalandırılan  eylemler, kişiler üzerinde uygulanacak maddi veya cebri bir müdahale niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle yapılan etkinlikler sonucu mağdurun dengesi bozulur ve örneğin ruhsal bir rahatsızlığa uğrarsa kasten yaralama suçu oluşur.

2. Hukuka Aykırılık Unsuru
Bu suç, hukuka aykırılık unsuru bakımından bir özellik taşımaz.

3. Manevi Unsur

Suçun manevi unsuru kasttır. Ancak suçun oluşabilmesi için kast yeterli olmayıp failin “mağdurun huzur ve sükünunu bozmak” amacıyla hareket etmesi gerekir (TCY m. 123). Suçun oluşabilmesi için kastın yanında amaç da arandığından bu suç yalnızca doğrudan kastla işlenebilir, olası kastla işlenemez.

C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri

1. Teşebbüs Bu suça teşebbüs mümkündür.

2. İştirak İştirak konusunda genel kurallar uygulanır.

3. içtima;

Kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu kesintisiz bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için telefon etme, gürültü yapma ya da hukuka aykın başka bir davranışta bulunma hareketlerinin ısrarla yapılması gerekir (TCY m. 123). Yani bu hareketlerin bir kez yapılması suç oluşturmayacağı gibi şikâyet hakkı kullanılıncaya kadar yapılacak birden çok hareket de tek bir suç oluştururAncak mağdur, şikâyet hakkını kullandıktan sonra, dava açılıncaya kadar geçen sürede fail önceki hareketlerine devam ederse zincirleme suç hükümleri uygulanır. Fail kamu davası açıldıktan sonra bu hareketlerine devam ederse yeni hareketler ayrı bir suç oluşturur.Zira kamu davasının açılmasıyla hukuksal kesinti oluşur ve dava açılmadan  sonraki eylemler zincirleme suç ilişkisine girmez.(Kaynak:Themıs Ceza Hukuku)