MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN KALDIRILMASI - VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN KESİLEN CEZANIN İPTALİ DAVASI (3)

                   Tarh edilen 2018 dönemine ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin; Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Cerr.Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan engelli sağlık kurulu raporu ile motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanılarak 25.12.2017 tarihinde araç satın alındığı, aile fertlerinin ehliyetleri olmadığından ve araç kullanmasını bilmediklerinden dolayı zorunlu olarak halasının oğlu olan Murat T.....k'a aracı kullanma ve diğer yetkileri kapsar şekilde yetki verildiği, trafik çevirmesi sonucu düzenlenen tutanağa dayanarak Kahramanmaraş Aksu Vergi Dairesi Başkanlığı Takdir Komisyonu kararı ile aracı amacı dışında kullanıldığından bahisle ceza kesildiği, bunun devamında da davalı idarece ihbarname düzenlenerek vergilendirme yapıldığı, VERGİ DAİRESİNCE düzenlenen vergi cezasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek açmış olduğumuz davamız Yerel Mahkemece KABUL edilerek vergi cezası KALDIRILMIŞTIR. Yerel Mahkemenin gerekçeli kararı aşağıda gösterilmiştir. Sevgili okuyucularımız ve meslektaşlarımız yararlanabilirler. Sevgilerle......

 

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2019/302 Esas
KARAR NO : 2019/732 Karar

DAVACI : ALEYNA Ç......'YA VELAYETEN HÜSEYİN Ç.........I
VEKİLİ : AV. ÖMER FARUK ARDIÇ
İsmetpaşa Mah. 36010 Sok. Gülpak 2Apt. K.3 No:5
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

DAVALI : GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ : AV. Z...... .........
Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosu ......../AYDIN

DAVANIN ÖZETİ : Davacı küçük Aleyna Ç...... adına tarh edilen 2018 dönemine ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin; Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Cerr.Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan engelli sağlık kurulu raporu ile motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanılarak 25.12.2017 tarihinde araç satın alındığı, aile fertlerinin ehliyetleri olmadığından ve araç kullanmasını bilmediklerinden dolayı zorunlu olarak halasının oğlu olan Murat T.....k'a aracı kullanma ve diğer yetkileri kapsar şekilde yetki verildiği, trafik çevirmesi sonucu düzenlenen tutanağa dayanarak Kahramanmaraş Aksu Vergi Dairesi Başkanlığı Takdir Komisyonu kararı ile aracı amacı dışında kullanıldığından bahisle ceza kesildiği, bunun devamında da davalı idarece ihbarname düzenlenerek vergilendirme yapıldığı, idari işlemin maddi sebep ile hukuksal sebep arasında tipiklik ilişkisinin doğru kurulmadığı, tipiklik ilişkisi doğru kurulmayan bir idari işlem sebep unsuru açısından da hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Aleyna Ç......I adına engelli aracı olarak tescili yapılan araç için MTV muafiyeti girişi yapılarak MTV tahakkukunun engellendiği, ancak aracın amacı dışında kullanıldığının tespit edilerek konu ile ilgili tanzim edilen tutanak yazılarının aracın Kahramanmaraş'tan satın aldığından bahisle Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderildiği, engelli sağlık kurulu raporuna istinaden ÖTV ve KDV indiriminden faydalanılarak alınan araç amacı dışında kullanıldığının tespiti üzerine ÖTV ve KDV yönünden takdir komisyonuna sevk edildiği, tarh edilen vergide hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Aydın Vergi Mahkemesi Hakimliği'nce, dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, davacı küçük Aleyna Ç......ı adına tarh edilen 2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin kaldırılması istemiyle açılmıştır.


213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinin (B) fıkrasında; vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, gerçek mahiyetin, yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia edene ait olduğu düzenlenmiş, 30. maddesinde; resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmış, maddenin vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı halleri düzenleyen bentleri arasında sayılan defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması ve de tutulması zorunlu olan defterlerin ve verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halleri re'sen tarh sebebi olarak öngörülmüş, aynı Kanun'un 134. maddesinde ise; vergi incelemesinden maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, saptanması ve sağlanması olduğu, aynı Kanun'un 341. maddesinde vergi ziyaı tanımlandıktan sonra 344. maddesinin 1. fıkrasında; 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği, 2. fıkrasında ise; vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu cezanın üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı kurala bağlanmıştır.


197 numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 4.maddesinin c bendinde ise; engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların, motorlu taşıtlar vergisinden müstesna tutulduğu düzenlenmiştir.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun "Diğer İstisnalar" başlıklı 7. maddesinin 2. bendinde; (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.


Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nin 1.5. Ortak Hususlar başlığı altında; engelli kişinin aracı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde sürekli olarak istifadesine sunulmuş olmasının gerektiği, taşıtın zorunlu sebepler dışında, engelli tarafından bizzat kullanılmadığının veya engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde istisna şartlarının ihlal edildiğinin kabul edileceği, ve ilk iktisapta ödenmeyen özel tüketim vergisinin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranacağı hükmüne yer verilmiştir.


Dava dosyasının incelenmesinden; adına 22.03.2016 tarihli özürlü sağlık kurulu raporu ile %92 oranında sürekli olarak engelli olduğuna dair rapor bulunan davacı küçük adına 09 HU .... plakalı 2017 model Volkswagen Passat marka aracın 19.12.2017 tarihli fatura ile özel tüketim vergisinden muaf olarak satın alındığı ve davacı adına 25.12.2017 tarihinde adına tescil edildiği, anılan engelli aracı için Aydın 2. Noterliği'nce düzenlenen 03.01.2018 tarih ve 00153 yevmiye no'lu vekaletnameyle aracı kullanmak ve belirtilen diğer işleri yapmak üzere (muayene, teslim, plaka almak, kayıt ve tescil vs.) Murat T....k'ın yetkilendirildiği, Beşiri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği Polis Ekiplerince yapılan uygulama sırasında 12.04.2019 tarihinde tutulan tutanakla; 09 HU....2 plakalı araç içerisinde üç kişinin bulunduğu, sürücüsünün Bayram T.....k olduğu, Bayram T.....k'ın aracın engelli aracı olduğu ve dayısının kızı olan Aleyna Ç......lı adına kayıtlı olduğu, aracı kullanmak üzere abisi Murat T....k adına düzenlenmiş vekaletnameleri bulunduğunu beyan ettiği, yapılan bilgilendirmeden sonra aracın yetkili Murat T....'a teslim edildiği, 09 HU ...2 plakalı aracın engelli kişi için kullanılmadığı, asıl amacının dışında kullanıldığının tespit edildiği, durumun Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine davacının takdir komisyonuna sevk edildiği, 08.05.2019 tarih ve 214 sayılı takdir komisyonu kararı uyarınca engelli aracı olarak tescil edilen davacıya ait 09 HU 772 plakalı aracın amacı dışında kullanıldığından bahisle, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği gereğince, Moturlu Taşıtlar Vergisi muafiyeti kaldırılarak 2018/1-12 dönemine ait, davacı adına 06.05.2019 tarih ve 2019050613p....02 sayılı vergi/ceza ihbarnamesinin düzenlendiği ve davacıya tebliği üzerine, kaldırılması istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.


Olayda, mevzuat hükümlerinden de anlaşıldığı üzere, engelli şahsın muafiyet hükümleri çerçevesinde aldığı aracı bizzat kullanamaması halinde sürekli olarak istifadesine sunulmuş olmasının gerektiği, engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde istisna şartlarının ihlal edildiğinin kabul edileceği ve ilk iktisapta ödenmeyen özel tüketim vergisinin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranacağı, somut olayda ise yapılan tarhiyatın dayanağının Trafik Denetleme Büro Amirliği Polis Ekiplerince yapılan uygulama sırasında tutulan 12.04.2019 tarihli tutanak olduğu, başkaca bir tespit ya da tutanağın mevcut olmadığı, bu haliyle taşıtın bariz şekilde engellinin istifadesine sunulmadığına dair yeterli araştırma ve somut tespitin yapılmadığı, süreklilik gösterecek şekilde başkaları tarafından kullanıldığının yeterli araştırma ve tespitle ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır.


Bu durumda adına tarh edilen 2018/1-12 dönemine ait motorlu taşıtlar vergisinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu motorlu taşıtlar vergisinin kaldırılmasına, aşağıda dökümü yapılan 139,30-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca belirlenen 1.512,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,artan posta ücretinin Mahkememizce davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 45/1. maddesi uyarınca karar kesin olduğundan istinaf yolu kapalı olmak olmak üzere 28/10/2019 tarihinde karar verildi.